Kutno Jewish Community English עברית Français Español
רשימת תמונות
91 – הגבאים, התירמים ומתפללים של ביה"כ של בעלי-המלאכה - לפני ארון-קודש
94 – שיפוץ בית-הכנסת ב-1934
95 – קבוצת מתפללים בביה"כ "עין יעקב"
101 – אהרון שלםה אלברג
102 – מכתב ועד הקהילה ל"לנדסמנשפט" בלונדון - 1925
104 – אישור מטעם משרד החינוך הפולני לפתיחת ביה"ס התיכון "עם הספר" (1918)
105 – אישור ועד הקהילה מ-1927 - לנסיעתו של הרב יונה-ברוך כץ
106 – ועד הקהילה ב-1928. יושבים: א. אייזמן, הרב יצחק יהודה טרונק, יהונתן מיירנץ.
עומדים: א. שינרוק, א. ש. אלברג

107 – ועד ההורים של ביה"ס העברי התיכון "עם הספר" בקוטנו
109 – אישור ועד הקהילה על שליחותו אהרון שלמה אלברג לארץ-ישראל
110 – זרחין - מורה ראשון לעברית בקוטנו
111 – הרב י. טרונק ויו"ר הקהילה, מר פלץ
112 – מימין: י. י. טרונק עם הפרנסים י. שטיינפלד וקם
113 – הצעת-תקציב לקהילה לשנת 1927
114 – מסיבה בוועד הקהילה בקוטנו אוגוס 1939
115 – תקציב לקהילה בקוטנו לשנת 1934
116 – "סכנה יהודית" - זהו נושא ההרצאה האנטישמית בקוטנו, ב-30.8.25.
משמאל - כרוז אנטי-יהודי

132 – דין וחשבון הכספים של האגודת הציונית בקוטנו לשנת תר"עז (1917-1916)
136 – בית-המדרש בקוטנו, בו למדו: נחום סוקולוב, שלום אש, רבנים וראשי-ישיבות
עם ר' יהושעלה קוטנר ור' אליהו וולצמן

137 – שער ספרו של הגאון מקוטנו זית רענן, שבמאה הקודמת עלה ירושלימה וכאן נפטר
138 – שער הספר "מלחמות יהודה" של המחבר (מרדכי יהודה לובארט)